Mikkelin vesilaitos

Veden laatu

Veden laatu

Jakeluverkoston veden laatua tutkitaan säännöllisesti sekä Mikkelin Vesilaitoksen että terveydensuojeluviranomaisen toimesta. Verkostoveden laatua tarkkaillaan voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Veden laatua tarkkaillaan mm. laitoksilla ennen verkostoon johtamista, sekä tarkoin valituista pisteistä vedenjakeluverkosta. Lisäksi verkostotöiden yhteydessä otetaan vedestä näytteet, joilla varmistetaan veden moitteeton laatu ennen uuden tai korjatun putkisto-osuuden käyttöönottoa.

Tutkimustulokset

Vuosiraportti veden laatutiedoista jakelualueittain löytyy oheisesta linkistä.

Talousveden laatu vuonna 2019 (pdf)

Verkostovesinäytteitä analysoitiin vuoden 2019 aikana yhteensä noin 110 kpl, ja poikkeamia veden laadussa havaittiin 2 kpl. Mikkelin alueella todettiin kahdesti viitearvoon nähden kohonnut bakteerimäärä, jotka uusintanäytteenotossa olivat tippuneet alle viitearvojen. Mikkelin vesilaitoksen vuonna 2019 toimittama talousvesi täytti tutkituilta osin talousvesiasetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja – suositukset.

Talousveden laadusta ja tarkkailusta säätää Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015)

Riskienhallinta

Lisätietoa

Kysymykset Vesilaitoksen asiakaspalveluun.

Talous- ja uimaveden laadun tarkkailusta voit lukea lisää Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sivuilta: www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/ymparisto.

Vesihuoltoalan ajankohtaisista asioista saa lisätietoa Vesilaitosyhdistyksen VVY sivuilta: www.vvy.fi